http://www.vbd.ch/de/toolbar/index/?index=l
16.07.2018 22:18:00


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L
Linie 10Info der Verkehrsleitzentrale: Asphaltierung Monsteinerstrasse 27.10.2017
Linie 3Info der Verkehrsleitzentrale: Triathlon vom 16./17. September 2017
Linie 4Info der Verkehrsleitzentrale: Triathlon vom 16./17. September 2017
LinienInfo der Verkehrsleitzentrale: Linienführung WEF
Info der Verkehrsleitzentrale: Linienumleitungen infolge Bauarbeiten Promenade